ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (สายตรวจ)

  • อัพเดทเมื่อ 05 มกราคม 2567
  • อ่านเเล้ว 1,780 คน
  • อ่านแล้ว
    1,780 คน
  • แชร์
    ตำแหน่งงานนี้

รายละเอียดตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (สายตรวจ)
จำนวนที่เปิดรับ
ด่วน
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ บริษัท ซีซี. คอนเทนท์ฯ ซอย ปรีดีพนมยงค์ 41 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ควบคุม บันทึกและตรวจสอบการปฏิบัติงานของหัวหน้างานและพนักงานบริการ ความสะอาด ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และตามข้อตกลงของฝ่ายขายกับลูกค้า ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม
คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.    วุฒิการศึกษา   :  ขั้นต่ำ ปวช. และหรือเทียบเท่า
2.    ประสบการณ์   :  ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริการ อย่างน้อย 2 ปี                
3.    คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
4.    วางแผนงานและมอบหมายงานให้พนักงานทั้งหัวหน้างานและพนักงานทำความสะอาดแต่ละหน่วยงาน
5.    ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานของหัวหน้างานและพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
6.    ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
7.    ควบคุม บันทึก ตรวจสอบการเบิกจ่ายน้ำยาเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน
8.    อบรม แนะนำวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องเพิ่มเติมให้กับหัวหน้างานและพนักงานทำความสะอาด
9.    ควบคุม ตรวจสอบการทำใบเวลาทำงานของหัวหน้างานและพนักงาน
10.    จัดเตรียมเอกสาร  พนักงาน น้ำยาและอุปกรณ์ และควบคุมการขึ้นงานใหม่ให้เรียบร้อยตามที่บริษัทฯ กำหนด
11.    ประสานงานและรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้า และพนักงาน และแก้ไขปัญหาให้ทุกฝ่ายพอใจสูงสุด
12.    ควบคุมดูแลให้มีการจัดงานบริการ (Job) ทั้งลูกค้าประจำและครั้งคราวให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด
13.    ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์ ความเข้าใจที่ดีทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
14.    ประสานงานและสร้างความเชื่อมั่นในการบริการระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า และให้บริการลูกค้าพึงพอใจสูงสุด
15.    ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ค่าตอบแทน / เงินเดือน
ตามตกลง
สวัสดิการ

ประกันสังคม
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
อาหารกลางวัน
ปาร์ตี้วันเกิด
โบนัสประจำปี
ปรับเงินประจำปี
งานเลี้ยงปีใหม่
งานตรุษจีน
งานสงกรานต์
สัมมนาประจำปี
เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
ฟีดการ์ด (บางตำแหน่)
คอมมิชชั่น (บางตำแหน่)
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน
ลากิจ
ลาพักร้อน
ยูนิฟอร์ม
อบรมเพิ่มความรู้ฟรี

หมายเหตุ
ติดต่อด่วน 066 125 3299

ติดต่อสมัครงาน

สามารถติดต่อสมัครงานและสอบถามข้อมูล โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้